KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest ASKON Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 19A, 15-701 Białystok

Odbiorca usług może kontaktować się listownie na adres: ul. Kolejowa 19A, 15-701 Białystok, e-mailowo na adres: biuro@askonspzoo.pl

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu świadczenia usług bądź wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. I lit a RODO).

Dane osobowe Odbiorcy usług, Administrator może przekazywać:

  1. osobom upoważnionym przez Administratora — pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Firmy czynności „wymagające przetwarzania danych takie jak: dochodzenie należności, usługi prawne, usługi księgowe;
  3. operatorom pocztowym i kurierom;
  4. bankom w zakresie realizacji płatności;
  5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie świadczenia usług bądź trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Odbiorcy usług przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Przysługuje Odbiorcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Odbiorcy usług nie będą podlegały profilowaniu.